CATALÀ
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades:
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades i aquelles que es generin en virtut de la nostra relació, formaran part d´un fitxer o fitxers responsabilitat del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) amb les finalitats de promoure i difondre les nostres activitats i serveis, d'ordenar i vetllar pel correcte exercici professional de l'arquitectura, defensar la professió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la seva relació amb l'Agrupació i el COAC i totes aquelles relacionades i exigides per la normativa legal vigent. Així mateix l'informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, per a la qual cosa haurà de dirigir l'esmentada petició en els termes i condicions que estableix la LOPD acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui al: Col•legi d'Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, Barcelona.
CASTELLÀ
Información sobre el cumplimiento de la ley de Protección de datos:
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado propiedad de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya con la finalidad de promoción y difusión de nuestras actividades y servicios. Asimismo le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo cual deberá dirigir dicha petición en los términos y condiciones que establece la ley a: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona.
ANGLÈS
Information on the fulfillment of the law of Protection of data:
In agreement with Statutory law 15/1999, into Protection of Personal data, we are informing that your data will form part of an automated file, property of Col·legi d'Arquitectes de Catalunya with the purpose of promotion and diffusion of our activities and services. Also we informed you on the possibility of exerting the rights of access, rectification, cancellation and opposition, for which you will have to direct requests in the terms and conditions that law a establishes to: Col·legi d'Arquitectes of Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona.